adw. Rafał Wojciechowski
adw. Zuzanna Kanke

ZESPÓŁ

Działania KNF

W celu ustalenia, czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Komisja Nadzoru Finansowego może przeprowadzić postępowanie opisane w art. 18a i n. ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. W ramach przedmiotowego postępowania, które toczy się bez wielu gwarancji procesowych właściwych dla postępowania karnego lub administracyjnego, organ weryfikuje czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz tym samym, dokonania wpisu na Listę Ostrzeżeń Publicznych.

W ramach przedmiotowego postępowania:

  • do złożenia oświadczenia lub pisemnych albo ustnych wyjaśnień oraz do wydania dokumentu lub innego nośnika informacji można wezwać każdego, kto dysponuje określoną wiedzą, dokumentem lub nośnikiem;
  • podmiot, wobec którego toczy się postępowanie nie musi mieć o nim wiedzy, nie przysługują mu żadne uprawnienia do żądania dokumentów, informacji ani składania wniosków;
  • w praktyce, jeśli poweźmiemy wiedzę o tym postępowaniu, możliwe będzie uzyskanie podstawowych celów, jak np.: złożenie własnego oświadczenia w przedmiotowej sprawie lub ustanowienie pełnomocnika w toku przesłuchania świadka.

Zgodnie z art. 18i ust. 1 oraz 2 Ustawy o Nadzorze postępowanie wyjaśniające nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy od dnia zarządzenia jego przeprowadzenia. Po zakończeniu postępowania Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wszczyna postępowanie administracyjne albo zarządza zamknięcie tego postępowania.